2023-01-29
Sunday 3-6 pm

Venue: Rajesh Godbole Residence

  1. Nitin Joshi (Vocal), Kavya Veleti (Harmonium), Naikaj Pandya (Tabla)
  2. Sonali Dandekar Tambe (Vocal),  Yogesh Karale (Tabla), Hirak Modi (Harmonium)