2023-01-29
Sunday 3-6 pm

Venue: Rajesh Godbole Residence

  1. Nitin Joshi (Vocal), Kavya Veleti (Harmonium), Naikaj Pandya (Tabla)
  2. Kaustubh Gharpure (Sarod), Sushil Pangarkar (Tabla)
  3. Sonali Dandekar Tambe (Vocal),  Yogesh Karale (Tabla), Hirak Modi (Harmonium)