Committee

 • Milind Ranade
 • Ashish Shrowty
 • Shrinwas Sane
 • Jitendra Kulkarni
 • Rajesh Godbole  
 • Shashank Nene
 • Bhavana Gallewale
 • Prasad Deshpande
 • Rahul Joshi​
 • Sushil Pangarkar
 • Naresh Iyer
 • Preeti Walhekar
 • Shrinivas Kane
 • Ketki Purandare Limaye
 • Sonali Dandekar Tambe
 • Vaishnavi Kodampalli
 • Sameer Bildikar
 • Vivek Joshi