2022-11-13
Sunday 3-6 pm

Venue: Vaishnavi Kondapalli Residence

  1. Chaitanya Bhave (Vocal), Yogesh Karale (Tabla), Sagar Tayade (Harmonium)
  2. Swati Panda (Vocal), Harshad Tole (Tabla), Sagar Tayade (Harmonium)