2024-03-24
Sunday 3-6 pm

Venue: Rajesh Godbole Residence

  1. Yogesh Karale (Tabla Solo)
  2. Anjali Dhodapkar (Vocal), Yogesh Karale (Tabla), Hirak Modi (Harmonium)
  3. Achyut Joshi (Vocal), Yogesh Karale (Tabla), Hirak Modi (Harmonium)