2024-03-23
Saturday 2-6 pm

Venue: Sameer Bildikar Residence

  1. Yogesh Karale (Tabla Solo)
  2. Anjali Dhodapkar (Vocal), Yogesh Karale (Tabla), Hirak Modi (Harmonium)
  3. Achyut Joshi (Vocal), Yogesh Karale (Tabla), Hirak Modi (Harmonium)