2022-12-11
Sunday 3-6 pm

Venue: Sonali Dandekar Tambe Residence

  1. Amey Bansod (Vocal), Yogesh Karale (Tabla), Hirak Modi (Harmonium)
  2. Samir Bildikar (Vocal), Yogesh Karale (Tabla), Hirak Modi (Harmonium)