2024-02-25
Sunday 3-6 pm

Venue: Milind Ranade Residence

  1. Sudha Subbaraman (Vocal), Yash Naik (Tabla), Hirak Modi (Harmonium)
  2. Ameya Rao (Vocal), Pranav Ghatraju (Tabla), Kaavya Valeti (Harmonium)
  3. Samir Bidlikar (Vocal), Naikaj Pandya (Tabla), Hirak Modi (Harmonium)