2024-02-25
Sunday 3-6 pm

Venue: Milind Ranade Residence

  1. TBD
  2. Sudha Subbaraman (Vocal), Yogesh Karale (Tabla), Hirak Modi (Harmonium)
  3. Samir Bidlikar (Vocal), Yogesh Karale (Tabla), Hirak Modi (Harmonium)